Subscribe to My Blog
  • ยินดีต้อนรับ

    ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาแคลคูลัส 1 โดยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อ่านเพิ่มเติม →

  • เกี่ยวกับเรา

    เว็บบล็อกนี้พัฒนาโดยกลุ่มวิชาคณิศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาแคลคูลัส อ่านเพิ่มเติม →


 Untitled-1
สอบปลายภาคเรียน
วิชา 4091301 แคลคูลัส 1

วันเวลาสอบ :
วันที่ 6 ต.ค. 52 เวลา 09.00-10.30

ห้องสอบ : ดูตารางกลาง


รายละเอียดการสอบ : แบบทดสอบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน


เนื้อหาที่สอบ :  1. การหาอนุพันธ์โดยใช้สูตร 9 ข้อ
2. กฎลูกโซ่ 2 ข้อ
3. การหาอนุพันธ์โดยปริยาย 3 ข้อ
4. อนุพันธ์อันดับสูง 6 ข้อ
5. การประยุกต์อนุพันธ์ 5 ข้อ (ฟังก์ชันเพิ่ม/ลด ค่าสูงสุด/ต่ำสุด
    และจุดเปลี่ยนเว้า)
6. การหาปริพันธ์ 5 ข้อ


กติกาในการสอบ : 1. ไม่มีการแจกสูตร
2. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณ
3. แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. มาสายไม่เกิน 30 นาที มิฉะนั้นหมดสิทธิ์เข้าสอบ
5. ให้เตรียมดินสอ 2B มาฝนคำตอบ และเตรียมบัตรนักศึกษามาเข้าสอบ
6. ทุจริตปรับตกในรายวิชานี้


แบบฝึกหัดทบทวน :
 downloadff0

สูตรการหาอนุพันธ์ :
 downloadff0ขอให้โชคดีในการสอบครับ
สมาชิก